[MUSEUM of LIFE] Group show curated by KAGABU Shiho 日本語
2011
2011.04.23-05.22
Artists:ARAKAWA Toru,IDE Kenji,OMURO Yusuke,KAGABU Shiho,KAWANISHI Takashi,
TAKAUCHI Hiiro,NAKATANI Michiko,NOZAWA Yutaka,YOKOKURA Yuji,WAKABAYASHI Hayato
AKIBATAMABI 21,Tokyo
Photo:WAKABAYASHI Hayato